Endring i barnehagelova

På grunn av forslag til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø er sidene er under revidering.

Andre

Denne nettressursen er ein del av det systematiske arbeidet med å førebygge og handtere mobbing og krenkingar i barnehagane i Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommunar.

Under ”førebygging” finn du informasjon og ressursar knytt til det viktige og kontinuerlege arbeidet med å skapa ein trygg, god og inkluderande barnehagekultur. Dette arbeidet krev engasjement og deltaking frå alle tilsette, barn og foreldre.

Under ”handtering” finn du informasjon og ressursar knytt til korleis saker om krenkingar og mobbing skal behandlast og løysast.

Under "informasjon og ressursar" finn du anna som kan vera til nytte og hjelp i arbeidet med å skape eit trygt og godt barnehagemiljø.